Regulamin

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.deja-vu.sklep.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.deja-vu.sklep.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Deja-Vu Anna Sala, 42-217 Częstochowa Bohaterów Monte Cassino 10 m. 40, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W Deja-Vu.pl, podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.deja-vu.sklep.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Dostępny pod adresem sklep internetowy www.deja-vu.sklep.pl, prowadzony jest przez Annę Sala – prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Deja-Vu Anna Sala zarejestrowaną pod  NIP 5731331955 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dane adresowe:

Deja-Vu Anna Sala

Bohaterów Monte Cassino 10 m. 40

42-217 Częstochowa

NIP: PL 5731331955

REGON: 150270401

2.4. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres annasala44@hotmail.com  lub pod numerem telefonu + 48 785-416-261 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Deja-Vu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.deja-vu.sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.11. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa Producent.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa stron www.deja-vu.sklep.pl: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script. Przeglądarka Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies” oraz aktywny interpretator JavaScript.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma Deja-Vu Anna Sala może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Deja-Vu Anna Sala za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Deja-Vu Anna Sala.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Deja-Vu Anna Sala.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Deja-Vu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8.Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Deja-Vu.pl w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres annasala44@hotmail.com lub w formie pisemnej na adres Deja-Vu Bohaterów Monte Cassino 10 m. 40 42-217 Częstochowa . Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez Deja-Vu.pl oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera w celu odbioru towaru do czasu otrzymania przez Deja-Vu.pl oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.

3.9.Deja-Vu.pl może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.deja-vu.sklep.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

3.10.Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

3.11.Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do deja-vu.sklep.pl w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres annasala44@hotmail.com lub w formie pisemnej na adres: Deja-Vu Anna Sala Bohaterów Monte Cassino 40 m. 10, 42-217 Częstochowa.

3.12.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej) uzasadnienie reklamacji

3.13.Deja-Vu.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

3.14.Nie jest możliwe korzystanie z Usługi za pośrednictwem strony www.deja-vu.sklep.pl w sposób anonimowy.

 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.deja-vu.sklep.pl, dokonać wyboru towaru – odzieży, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Deja-Vu Anna Sala Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.09. Deja-Vu.pl nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której klient dokonuje płatności.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.deja-vu.sklep.pl, pobrać go, sporządzić jego wydruk, odręcznie wypełnić lub wysłać e-mail na adres annasala44@hotmail.com

 

Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską – firma INPOST. Koszty dostawy są podane w zakładce Koszty i sposób dostawy.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Termin dostawy określony w powyższym punkcie może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winę Klienta albo o charakterze siły wyższej.

5.5.. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Deja-Vu.pl

Utrwalenie, zabezpieczenie,udostępnianie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.

5.6. Nie łączymy dwóch lub więcej zamówień w jedną paczkę. Każde złożone zamówienie zostaje wysłane osobno, w związku z czym za każde zamówienie należy dopłacić wymaganą kwotę za wysyłkę.

5.7 Kupując bezpośrednio w naszym sklepie lub poprzez aukcje (klient) automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

 

Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar:

 1. a) przelew tradycyjny:

– Jeśli przelew jest robiony na konto w EUR lub USD to klient musi przed opłaceniem skontaktować się z nami w celu wyliczenia dokładnej kwoty do przelewu.

W tytule musi się znaleźć numer zamówienia, a zamówienie musi być opłacone w całości. Zamówienie należy opłacić w ciągu 48 godzin od momentu jego złożenia, w przeciwnym razie zostanie automatycznie anulowane.

Deja-Vu Anna Sala

Bohaterów Monte Cassino 10 m. 40

Częstochowa, 42-217

6.3. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w ciągu 4 dni poprzez udostępnione przez Nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

6.4. Zamówienia muszą zostać opłacone w całości, na taką kwotę na jaką zostały złożone. Wszelkie niedopłaty mogą spowodować całkowite anulowanie zamówienia i zwrot pozostałych pieniędzy na konto.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Klient będący konsumentem oraz klient – konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub napisać je ręcznie. Oświadczenie jest wymagane do zwrotu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Deja-Vu Anna Sala

Bohaterów Monte Cassino 10 m. 40

42-217 Częstochowa

tel. 785-416-261

annasala44@hotmail.com

Pon – Pt  od 9.00 do 18.00

7.1.1. Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jako Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.

7.2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku sprzedaży jednego towaru:

Termin wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno:

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

7.3.   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych ze  zwrotem pieniędzy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Deja-Vu Anna Sala, Bohaterów Monte Cassino 10 m. 40, 42-217 Częstochowa), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.4.  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

7.6. Produkty z kategorii OUTLET nie podlegają zwrotowi ani reklamacji.

 

VIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.

8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń. 

8.3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne spodoby płatności w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 

Reklamacje dotyczące Towarów

 

9.1. Deja-Vu Anna Sala Bohaterów Monte Cassino 10 m. 40, 42-217 Częstochowa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres annasala44@hotmail.com. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

9.3.Firma Deja-Vu nie jest producentem towarów.

9.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

dane Klienta(imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)

date nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru